1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Galerie Fotohof, Salzburg, 2011 Foto: Rainer Iglar